Výpis z evidence vyloučených osob

Fyzické či právnické osoby mohou získat výpis z evidence vyloučených osob v rozsahu údajů o nich vedených anebo potvrzení, že v této evidenci vedeny nejsou, dvěma způsoby – online anebo prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (Czech POINT).

Prvním způsobem získání výpisu nebo potvrzení je online. Fyzické osoby se musí přihlásit s využitím prostředků elektronické identifikace (např. občanský průkaz e elektronickým čipem, mobilní klíč eGovernmentu či bankovní identita). Právnické osoby musí pro přihlášení se využít datové schránky dané právnické osoby, tedy nikoli například datovou schránku člena statutárního orgánu této právnické osoby.

Po přihlášení se systém ověří, zda je u osoby v evidenci vyloučených osob vedena překážka výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace. Pokud nikoli, umožní osobě stažení potvrzení, že o ní nejsou v evidenci vyloučených osob vedeny žádné údaje, tedy že u ní nejsou evidovány žádné překážky výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace. Pokud o osobě jsou vedeny určité údaje, ať už v podobě trvajících nebo již zaniklých překážek výkonu funkce, může si osoba zvolit, zda chce obdržet pouze částečný výpis obsahující jen trvající překážky výkonu funkce, anebo kompletní výpis obsahující i již zaniklé překážky výkonu funkce.

Elektronický podepsaný výpis nebo potvrzení získané v aplikaci je elektronickým dokumentem ve formě datové zprávy (ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů). Tento dokument je elektronicky podepsán kvalifikovaným systémovým certifikátem Ministerstva spravedlnosti a obsahuje všechny náležitosti, aby byl považován za důvěryhodný a právoplatný výpis srovnatelný s listinnými výpisy. Je však třeba mít na paměti, že prostým vytištěním se tato povaha dokumentu degraduje a není možné jej používat jako plnohodnotný.

Elektronický podepsaný výpis je možné bezplatně získat přímo v internetové aplikaci. Pokud získáte z internetové aplikace evidence vyloučených osob podepsaný PDF dokument, je možné na něj aplikovat mechanismus autorizované konverze podle výše uvedeného zákona č. 300/2008 Sb. Tuto službu poskytují veřejnosti kontaktní místa veřejné správy (tzv. Czech POINT).

© Ministerstvo spravedlnosti České republiky